Husitství a církev 


HUSITSTVÍ A DOBA POHUSITSKÁ

Od 2. poloviny 14. stol. dochází ke krizi(po smrti Karla IV.) - hl. úpadek hospodářství

Jsou zde sociální konflikty mezi vyšší a nižší šlechtou

Úpadek královské moci (Václav IV.)

Jediný, kdo se měl dobře, byla církev

Církev bohatla-vše se platilo=odpor

 • Církev vlastnila 1/3 veškerého majetku, feudální chování, ne dle Bible (porušovali celibát, prodávali odpustky)

Potřeba reforem proti církvi, o to se pokusili, REFORMÁTOŘI:

John Wycliff (Jan Viklef) - Husovo předchůdce

Konrát Walthauser-další předchůdce, německý kazatel

Jan Miléč z Kroměříže

Matěj z Janova, Jakoubek ze Stříbra,...

Jan Hus(1369-1415)

-Narozen v Husinci u Prachatic

-Reformátor a kazatel

-Vystudoval UK

-Ovlivněn učením Jana Viklefa (z Anglie)

-Stál proti církvi - Husovy myšlenky byly označeny za kacířské

-1400 vysvěcen na kněze

-1402 kazatel v Betlémské kapli-kázal česky

-kritizoval církev kvůli prodeji odpustků, a aby církev byla zbavena veškerého pozemkového majetku

Přesvědčil Václava IV. o vydání : r. 1409 -DEKRET KUTNOHORSKÝ

- upravoval poměr hlasů na Praž. univerzitě ( 1:3 pro Čechy)

- počeštění pražské univerzity,cizinci začli odcházet

- podpora Husa a Wyclifa

- Hus zvolen rektorem

pozn. V Pise zvolen nový papež-TROJPAPEŽSTVÍ

1412 - Hus x prodej odpustků(odpustková papežská bula)

- na Prahu uvalen interdikt = zákaz církevních obřadů a podávání svátostí (křty, sňatky.) po dobu

Husova pobytu ve městě

- Hus odjel kázat na Kozí Hrádek a Krakovec

1414 - pozván na koncil do Kostnice ,aby se zodpovídal

- pozván Zikmundem à sehnal mu falešnou ochranou listinu - Gleit

- Hus zatčen a 6. 7. 1415 upálen (popel byl vhozen do Rýnu)

Husovo dílo: De eclesia

Výklad viery, destera a páteře

Postila

Příčiny a průběh husitských válek

Po Husově smrti vznikly v Čechách nepokoje

Husovi přívrženci - HUSITÉ

Jejich znak= kalich (všechny své věci odevzdali do kalichu = takovej komunismus J)

požadovali zrušení světské moci církve a zabavení jejího majetku

přijímali podobojí (hostie, víno)=utrakvismus, r. 1414-1418 šíření podobojí

1415-1419- roste napětí, KALIŠNÍCI x KATOLÍCI

Je hlásán konec světa=chiliasmus

Radikalizace pražské chudiny-v čele Jan Želivský(nástupce Jana Husa, radikálnější)

1419 - 1. Pražská defenestrace = počátek husitské revoluce

Jan Želivský vedl pražské husity, konšelé byli vyházeni oken Novoměstské radnice

Husité ovládli Nové město

1419 - zemřel Václav IV., Zikmund nebyl pro Husity přijatelný panovník a proto České království až do r. 1436 bez panovníka

- Novým králem měl být Zikmund. Ten však nebyl pro husity přijatelný, a tak byly České země v letech od 1419 do 1436 bez panovníka.

 • Husitské směry:
 • Táborité - v čele: Jan Žižka
 • Město - Tábor + okolí Šumavy
 • Od 1426 v čele: Prokop Holý
 • Orebité - v čele od 1423: Jan Žižka
 • Město: Hradec Králové
 • Po smrti Jana Žižky - sirotci
 • Pražané - v čele: Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana
 • Město: Praha
 • Nejumírněnější
 • Společný program - 4 artikuly
 • Přijímání pod obojí
 • Svobodné kázání slova Božího
 • Spravedlivé trestání smrtelných hříchů
 • Zabavení církevního majetku

Roku 1420 byl založen Tábor, svoboda, idea: rovnost všech lidí, Táborité vytvářeli husitskou církev

1420 - Zikmund chtěl ovládnout i České království -> papež vyhlásil 1.křížové tažení (Zikmund prosadil u papeže názor, že Čechy jsou kacířské a prosadil proti nim křížovou výpravu. V Praze byli zvoleni čtyři hejtmané, kteří vládli Čechám)

r.1420 - 1.křižová výprava v čele se Zikmundem

- Pronikli k Praze a oblehli jí

- Na pomoc však přichází- oddíly z venkova + Táborité + Severočeši

- Zikmund poražen v b. na Vítkově a v b. u Vyšehradu

1421 - Čáslavský sněm - v Čáslavi se sešel zemský sněm

- sněm husitského panstva - odmítli Zikmunda jako krále, přihlásili se ke 4

pražským artikulím, vyloučili se zemského sněmu katolíky a přidali měšťany,

- ustanovili zemskou vládu -8 zástupců měst

- 7 nižších šlechticů

- 5 vyšších šlechticů

-

2. křižová výprava

- v čele opět Zikmund

-Křižáci byli odraženi od Žatce (1421) a byli poraženi u Kutné Hory

- nepokoje v Táboře à Žižka opouští městoTábor à zakládá nový tábor + žižkovský řád

- 1424 - Žižka chce zpět Prahu - neúspěch

-11. října 1424 Jan Žižka zemřel - při obléhání Přibyslavi

 • Žižkova vojska = siroti

-místo Žižky à Prokop Holý (kněz)

-P. Holý sjednotil jihočes. města + husit. strany

-rejzy - jízdy do zemí koruny české pro potravu, spanilé jízdy

3. Křížová výprava (1426)

-Bitva u Ústí nad Labem

 • Husité vyhráli

1427 - 4. Křižová výprava

 • Bitva u Tachova

5. Křížová výprava

Bitva u Domažlic (Ktož jsú Boží bojovníci) -zastrašeno zpěvem

 • Kardinál Cesarini x husité

1431 - koncil v Basileji

-Nepodařili se prosadit pražské artikuly jako zákon, došlo k dalším sporům uvnitř husitských stran

1434 - bitva u Lipan

-Umírnění husité x táborité, sirotci

-Padl Prokop Holý=Veliký

=KONEC HUSITSKÝCH VÁLEK

1436 - vyhlášenA Basilejská kompaktáta

1) češi jsou národ dvojího lidu

2) husité schválili a uznali Zikmunda jako krále

3) nikdo nesmí nutit druhé na svou víru

4)uznáno přijímání podobojí

Výsledky válek:

-katolická církev byla zbavena majetku (4/5)

+neměla možnost zasahovat do panování

-šlechta nejvíce získala(půda)

-královská moc je oslabena

-poddaní si mohli vybrat víru

Hospodářský úpadek

-neúroda, hladomor,pokles populace

-lanfrídy=seskupení šlechty a měst,krajské spolky

1437 - umírá Zikmund->Lucemburkové vymřeli po meči

1438 - 1439 - vládl Albrecht II. Habsburský (+ Zikmundova sestra)

 • Kališníkům se nelíbil, protože byl katolík

1439 - Albrecht umírá, jeho syn Ladislav Pohrobek nemůže vládnout, do 1453 - bezvládí

1457 - umírá Ladislav Pohrobek(leukémie)

1458 - na trůn Jiří z Poděbrad(1458 - 1471)-král "dvojího lidu"

Od 1452 - zemským správcem

-zvolila ho vyšší kališnická šlechta

-slíbil papeži, že bude bojovat proti kacířům(kališníkům) jenomže: Jiří byl kališník=kacíř podle papeže

-papež ruší Bazilijskou kompaktátu (1464) a sesadil Jiřího àto využívají katolíci (zelenohorská jednota) + Matiáš Korvín 1468

1469 - b. ve Vilémově

 • vítězí Jiří à zajal Korvína à sraz z papežem à ten ho ale podvedl
 • ra Jiří z Poděbradà před smrtí domluva s Polskem o nástupu jeho syna à Jagellonci

Vladislav Jagellonský

-král ,,bene,, à na vše kýval

-nerozumný,slabý,vláda pouze v Čechách (zbytek Korvín)

-přijaty 2 právní dokumenty:

1) Vladislavské zřízení zemské (1500)

(právně potvrdilo postavení šlechty a byla omezena práva měst)

2) Svatováclavská smlouva,

(kompromis mezi šlechtou a městy

Ludvík Jagelonský (1516 - 1526)

žil převážně v Uhrách

vzrůstá moc šlechty, rozhoduje za panovníka

ubylo poddaných

podnikání v hospodářství

zakládání rybníků

pivovary,sklárny,vinařství

hornictví - od 16.st - stříbro (Kutná hora)

1519 - ražba Tolaru

- 1526 - bitva u Moháče - Ludvík padl

Po jeho smrti usedá na trůn manžel jeho sestry Anny - Ferdinand Habsburský a začíná tří set letá vláda Habsburků